TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
35
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Praktische handreiking voor bepaling gunningscriteria beschikbaar
  Vanaf heden is de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria (voorheen de EMVI-tool) beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi en de brancheorganisaties BNA, Cumela, MKB INFRA en Techniek Nederland. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen.
 • Vernieuwde website voor inkoop en aanbesteden in het sociaal domein
  Op de Vindplaats inkoopsociaaldomein.nl kunnen gemeenten én aanbieders terecht voor al hun vragen op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Sinds vandaag bevat deze website nog meer informatie, is de structuur vernieuwd en de zoekfunctie uitgebreid. Ook is het mogelijk om via de Helpdesk contact op te nemen voor persoonlijk advies.
 • Boete voor zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparantie in zorginkoopproces
  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraar VGZ en drie andere zorgverzekeraars boetes op van in totaal 100.000 euro, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid en in de procedure van zorginkoop niet volgens de regels bekend hebben gemaakt. Hiermee is artikel 7 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw overtreden. Al eerder hebben wij VGZ gewezen op het […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 38
  In de week 38 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 4 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • Platform CB'23 start twee nieuwe actieteams
  Na een inventarisatie in de markt heeft Platform CB’23 twee nieuwe onderwerpen uitgekozen waarvoor sectorbreed behoefte is aan afspraken: Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen. Van oktober 2020 t/m juni 2021 gaan twee actieteams daarmee aan de slag. In het werk van de nieuwe actieteams zullen de eerdere leidraden van Platform CB’23, reeds bestaande handreikingen en andere […]
 • Column: Bestuurder, maak een CO2-begroting!
  Het is weer half september. Het koffertje is weer aan de Tweede Kamer aangeboden. Natuurlijk zal ook dit jaar verduurzaming weer volop in de spotlights staan. Zo houden we zicht op de doelen van het Klimaatakkoord. Terecht, want de ‘2030-deadline’ komt steeds dichterbij. Maar hoe zit het eigenlijk met de CO2-resultaten van de publieke sector? […]
 • Onderzoek Inkoop en de SDG's
  Duurzaamheid/Sustainability in het algemeen wordt al door veel inkooporganisaties en -professionals meegenomen in hun dagelijkse werkzaamheden. Het besef dat hierdoor ook direct of indirect een positieve bijdrage wordt geleverd aan één van de zeventien SDG’s is er echter niet. Daar moeten we samen verandering in brengen.
 • PIANOo webinar Innovatiegericht inkopen in Wmo
  Hoe kom je als gemeente tot een passend en vernieuwend Wmo-zorgaanbod, in dialoog met de markt? De gemeente Leeuwarden realiseerde een vernieuwend zorgaanbod door aan te besteden met een procedure voor sociale en andere specifieke diensten, geïnspireerd op de concurrentiegerichte dialoog.

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 38
  In de week 38 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 4 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • Automatische afwijzing bij voorgestelde prijs nul? (week 38)
  De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of art. 2, lid 1, punt 5, van richtlijn 2014/24 aldus moet worden uitgelegd dat het een rechtsgrondslag biedt om de offerte van een inschrijver in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure af te wijzen op de enkele grond dat de in de offerte voorgestelde prijs nul […]
 • Irreële inschrijving. Gunningscriterium Social Return on Investment. (week 38)
  De Gemeente heeft in een aanbestedingsprocedure een ‘Social Return on Investment’ opgenomen als gunningscriterium. De opdracht is voorlopig gegund aan B die in de aanbestedingsprocedure de meeste punten gekregen, mede door een relatief hoog SROI-percentage van 15 procent. Volgens A kan B dit percentage niet waarmaken en dient haar inschrijving als irreële inschrijving terzijde te […]
 • Leidt antwoord Nota van Inlichtingen tot verplichting nieuwe aanbesteding? (week 38)
  Bij de uitvoering van de overeenkomst die tot stand is gekomen naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure zijn partijen in geschil geraakt en is door de inschrijver O. de overeenkomst ontbonden. De vordering van O. strekt tot een bevel voor N. om een aan nieuwe aanbestedingsprocedure uit te schrijven en een nieuwe opdrachtnemer aan te stellen […]
 • Inschakeling onderaannemers (week 38)
  De vraag die centraal staat is of T. de drie raamovereenkomsten met behulp van onderaannemers mag uitvoeren, ook al heeft hij zonder (de gebruikmaking van onderaannemers) ingeschreven, nu in het VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten, die op de raamovereenkomsten van toepassing is, is bepaald dat een contractant na goedkeuring van de […]
 • Kwalificeert PA-stone als asfaltgranulaat? (week 38)
  Eiseres stelt zich op het standpunt dat B. - de winnaar van de aanbestedingsprocedure - ten onrechte in haar inschrijving asfaltgranulaat heeft gebruikt, waar het bestek dit uitdrukkelijk verbiedt. Eiseres heeft daarbij - onder meer - verwezen naar het bestek waarin is bepaald dat in het asfaltmengsel SMA-NL 8G+, geen asfaltgranulaat mag worden gebruikt. B. […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 37
  In de week 37 zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • Uitsluiting uitgaven financiering door EU verricht (week 37)
  De Europese Commissie heeft een besluit vastgesteld, inhoudende dat bepaalde uitgaven gedaan door de Tsjechische Republiek in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling worden onttrokken. Het beroep tot nietigverklaring van dit besluit is door het Gerecht afgewezen. (Hof van Justitie EU 3 september 2020, ECLI:EU:C:2020:628)