TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
37
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 44
  In de week 44 zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Nu beschikbaar: Modelbepalingen voor inkoop sociaal domein
  De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ zijn standaardbedingen voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 • Voor de schone graafmachine is ook een groene opdrachtgever nodig
  Door de stikstofproblemen komt de overstap naar elektrisch en schoner materieel in de bouw in een stroomversnelling. Bouwers willen wel, en waar opdrachtgevers dit stimuleren wordt er al vaart gemaakt.
 • Nieuwe handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen
  Tijdens Building Holland zijn op 27 en 28 oktober 2020 twee handreikingen Circulair Inkopen in 8 stappen gelanceerd. Een voor de burger- en utiliteitsbouw (B&U) en een voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De handreikingen helpen opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en […]
 • Handreiking Partnerships voor meer banen vernieuwd
  Hij is er: de vernieuwde handreiking Partnerships voor meer banen. De handreiking biedt publieke opdrachtgevers een stappenplan om samen met hun opdrachtnemers banen te realiseren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 • Looptijd contracten Wmo en jeugdhulp wordt langer
  Voor de inkoop van Wmo-diensten hanteren gemeenten nog steeds volop de open house procedure. Bij Wmo-contracten die per 2020 zijn afgesloten, was dit in meer dan de helft van de inkoopprocedures het geval. Bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de klassieke aanbesteding. De looptijd van contracten in […]
 • Nieuw: Handreiking Inkopen van zero emissie reinigingsvoertuigen
  Nederland is op weg naar een volledig zero emissie mobiliteitssector. Zo ook voor reinigingsvoertuigen. Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien dat het allang niet meer onmogelijk is om de eerste stappen […]
 • Onderzoek over de werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen op het sociaal domein
  Minister de Jonge heeft de Kamer geinformeerd over het Rapport aanbestedingen in het sociaal domein: Studie naar de uitvoeringslasten en grensoverschrijdendheid. De conclusie van dit onderzoek is dat de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten in het sociaal domein efficiënt noch effectief zijn.

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 44
  In de week 44 zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.
 • Interpretatieverschillen opdracht (week 44)
  In onderhavige procedure bestonden er tussen de Gemeente en inschrijver A interpretatieverschillen m.b.t. de opdracht. Om deze reden wenst de Gemeente de opdracht te heraanbesteden. A maakt hier bezwaar tegen. Volgens A is er reeds een overeenkomst tussen haar en de Gemeente tot stand gekomen en is de Gemeente onrechtmatig overgegaan tot heraanbesteding.(Rechtbank Rotterdam 21 […]
 • Ingrijpen in gesloten overeenkomst niet mogelijk (week 44)
  In onderhavige zaak heeft de Aanbestedende dienst de opdracht gegund aan B. Nadat A zonder succes was opgekomen tegen de gunningsbeslissing van de Aanbestedende dienst, is de overeenkomst tussen de Aanbestedende dienst en B tot stand gekomen. A heeft vervolgens appel ingesteld. In onderhavige appelprocedure staat de vraag centraal of de desbetreffende overeenkomst kan worden […]
 • Overleggen van meerdere referenties per kerncompetentie toegestaan (week 44)
  Aan de orde is de vraag of de door V. (winnaar van de aanbestedingsprocedure) opgegeven referenties voldoen aan Kerncompetentie 1 als omschreven van het Beschrijvend Document. I. (eiseres) stelt zich op het standpunt dat een inschrijver één referentieopdracht moet indienen om aan deze referentie-eis te kunnen voldoen. De Staat en V. daarentegen stellen zich op […]
 • Gunningsbeslissing m.b.t. kwaliteit onvoldoende gemotiveerd (week 44)
  In onderhavig geschil is aan de orde dat C. – inschrijver op de aanbesteding – herbeoordeling van haar inschrijving op het gunningscriterium kwaliteit vordert. C. stelt dat de gegeven onderbouwing volstrekt ontoereikend is en op sommige punten zelfs evident onjuist is, zodat de onderbouwing de beslissing van aanbestederniet kan dragen, en dat de mededeling van […]
 • Gelijkwaardig alternatief voorgeschreven armatuur (week 44)
  I. heeft ingeschreven met de laagste prijs op een aanbestedingsprocedure en is door aanbesteder uitgesloten van de procedure omdat de door haar aangeboden alternatieve armaturen niet gelijkwaardig zijn aan de voorgeschreven eisen. I. voert als verweer dat de aangeboden armaturen weldegelijk gelijkwaardig zijn aan het voorgeschreven materiaal en dat haar inschrijving ten onrechte terzijde is […]
 • Manipulatie spreadsheet bij inschrijving (week 44)
  In onderhavig geschil is door inschrijver het voorgeschreven spreadsheet rekenmodel gemanipuleerd. Inschrijver is van mening dat dit niet het geval is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat bij onduidelijkheden inschrijver vooraf vragen had dienen te stellen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 13 oktober 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:7847)
 • Webinar: Onderzoeksplicht aanbestedende dienst
  Op dinsdag 10 november 2020 organiseren Nevi en Corvers Procurement Services onder de vlag van InkoopJurisprudent het webinar 'Onderzoeksplicht aanbestedende diensten'. Tijdens het webinar wordt antwoord gegeven op de vraag hoe een aanbestedende dienst dient te handelen bij een klacht over een mogelijk ongeldige winnende inschrijving.