TENDERCOMMUNITY

Inkopers en inschrijvers helpen elkaar. Want Beter Aanbesteden doe je samen.

Activiteiten
9
Leden
34
Groepen
12

Recente gebeurtenissen

RSS Rechtspraak aanbestedingen

RSS Laatste nieuws PIANOo

 • Gemeente verbant lokale taxibedrijven
  Via gezamenlijke inkoop hebben Delft, Rijswijk en nog drie regionale gemeenten het leerlingenvervoer voor de komende negen jaar uitbesteed aan het Limburgse taxibedrijf Munckhof. Daarbij is bedongen dat Munckhof lokale taxibedrijven niet langer als onderaannemer mag inzetten. Onmogelijk vindt Munckhof, die naar de rechter is gestapt. Lokale taxibedrijven wachten het kort geding in september in […]
 • Circulariteitsraamwerk helpt Tilburg om ambitieuze Circulaire Agenda uit te voeren
  In de wetenschap dat de gemeente in 2045 circulair wil zijn, greep Tilburg de renovatie van vier monumentale industriële gebouwen in de Spoorzone aan om circulariteit te concretiseren, meetbaar te maken en te verankeren in het eigen denken en doen. De subsidieregeling voor Advies Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) stelde Alba Concepts in staat een […]
 • Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties
  Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen en de economie te versterken verduurzaamt de overheid de Rijksinfrastructuur. Als grote opdrachtgever wil Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar circulaire innovaties.
 • Branchevereniging VHG publiceert marktdossier groenvoorzieningen
  Branchevereniging VHG heeft een marktdossier groenvoorzieningen ontwikkeld voor opdrachtgevers van groenwerkzaamheden in de openbare ruimte. Het marktdossier groenvoorzieningen bestaat uit een beschrijving van de markt, diverse handreikingen waaronder de handreiking Inkopen groenvoorzieningen en trends in de groenvoorziening zoals duurzaamheid, ecologisch beheer en social return. 
 • Universiteit van Wageningen wilde verplichte aanbesteding negeren
  Wageningen University & Research (WUR) heeft tegen de regels in geprobeerd de openbare aanbesteding van een groot softwarepakket over te slaan en meteen aan één partij te gunnen. Na reacties van concurrenten en vragen van het FD blijkt de universiteit op de beslissing te zijn teruggekomen.
 • Oud-aannemer promoveert op onderzoek laagste prijs: Partijen moeten al voor de aanbesteding samenwerken
  Waar veel andere bouwers achter de geraniums kruipen, besloot Wim van den Bouwhuijsen (75), jarenlang directeur van het gelijknamige familiebedrijf uit Den Bosch, na zijn pensionering iets te doen met zijn ervaring. Het leidde zelfs tot een doctorstitel. Zijn advies: aannemers en onderaannemers moeten veel meer samenwerken, het liefst al voor de aanbesteding. ‘Sfeer is […]
 • Nieuwe aanbesteding voor ov-concessie IJssel-Vecht
  De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het definitieve besluit genomen om de gunning van de ov-concessie IJssel-Vecht aan Keolis in te trekken. De zienswijze van Keolis op het voorgenomen besluit heeft geen doorslaggevende nieuwe informatie opgeleverd. De concessie voor het busvervoer in deze regio wordt opnieuw aanbesteed.
 • Tips om direct aan de slag te gaan met social return
  De zekerheid van leuk en zinvol werk biedt in coronatijd voor velen vaste grond onder de voeten, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En social return biedt ook kansen. Juist nu is er vaak extra mankracht nodig voor de invulling van coronamaatregelen, en kan die via social return gevonden worden. Maar hoe pas je […]

RSS Jurisprudentie

 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 31
  In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.
 • Beoordelingscommissie beïnvloed? (week 31)
  Tussen partijen is in geschil of op grond van de bezwaren van N definitieve gunning aan S moet worden verboden (en daarmee of de gunningsbeslissing moet worden ingetrokken) en vervolgens of S moet worden uitgesloten van deelname, of een nieuwe beoordeling moet plaatsvinden, dan wel heraanbesteding van de Opdracht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 juli 2020, […]
 • Eiswijziging, nieuwe beoordelingscommissie in geval van heraanbesteding, toegestaan? (week 31)
  S heeft in deze procedure haar eis gewijzigd en vordert dat F, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen en overgaat tot heraanbesteding, de inschrijvingen conform de door F vastgestelde beoordelingssystematiek te laten beoordelen door een geheel nieuwe door F in te stellen onafhankelijke en onbevooroordeelde beoordelingscommissie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat […]
 • Gelijkwaardigheid bestekseisen (week 31)
  X heeft zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van een voetbalclub met betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld. De opdracht is niet aan X gegund, omdat de door X aangeboden infill voor het kunstgras niet zou voldoen aan de eisen uit het bestek. X is het daar niet mee eens en stelt een gelijkwaardig type […]
 • Vordering tot tussenkomst en niet voldoen aan geschiktheidseis (week 31)
  X en Y hebben zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van de Gemeente. X voldoet niet aan een geschiktheidseis en maakt in de hoofdzaak van onderhavige procedure daartegen bezwaar. Y heeft niet voldoende punten gehaald om in aanmerking te komen tot de gunningsfase, maar is het daar niet mee eens en vordert in onderhavige procedure voeging/tussenkomst […]
 • Op welk moment moet inschrijver voldoen aan PvE? (week 31)
  Een opdracht voor het vervaardigen en leveren van drukwerk, is door een Stichting te Limburg gegund aan Y. X, die op de tweede plek gekomen, heeft een kortgedingprocedure gestart tegen de Stichting. Volgens X voldeed Y op het moment van de inschrijving op de aanbesteding niet aan het Programma van Eisen, waardoor de Stichting niet […]
 • Inschrijving terecht ongeldig verklaard? (week 31)
  De inschrijving van F is als ongeldig terzijde gelegd omdat zij niet aan de eisen heeft voldaan die voortvloeien uit het Beschrijvend Document. In geschil is of met de zin ‘In de bijlage vindt u onze klachtenprocedure’ als bijlage van haar Plan van Aanpak moet worden gezien of niet. Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op […]
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 30
  In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.